• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Jan, 02, 2019

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၃ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 112 M4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၂ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 100 L4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၁.၅ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 90L-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁.၅ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၁ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 80B-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၀.၅ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 80S-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၀.၅ ေကာင္

Dec, 11, 2018

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : MB170

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : MA142A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : MA125A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : MA100A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT800-1

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT800

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT600A-1

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT600A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT400A-1

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT400A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCL250F

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCD1000

Dec, 10, 2018

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCD400A

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HC1000

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး

Oct, 02, 2018

Burma-2KWမီးတဲြ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JF-168

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္ သမန္းေလွ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-175

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္ တစ္ဘီးေမာင္း(စံု)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD - 180

Oct, 01, 2018

9.5ဟာလာ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

GB 4 GL 150ရိတ္စက္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : GB-4 , GL-150

DF 2065(2.5လက္မ ႏွစ္လံုးထိုး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Full Star
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DF-2065

DF 3090(3.5လက္မ သံုးလံုးထိုး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Full Star
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DF-3090

ယာမာဘီရွီဒီဇယ္မီးစက္(၅ ကီလိုဝပ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DG-6 LN

ယာမာဘီရွီဒီဇယ္မီးစက္-REMOTE(၅ ကီလိုဝပ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DG-6 LN

ေရစုပ္ပန္႔(5မူးပန္႔)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : 1 DK 14

ေရစုပ္ပန္႔(5မူးပန္႔)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : IDB-35

ဂြန္ေဒါင္း(18ကိုင္း)စီဖန္းသံုးခ်ပ္ထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ယိုးဒယားကုိင္း(ေရႊဆင္) 2 ခ်ပ္ထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 3 ခ်ပ္ထယ္(လိေမၼာ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 18 ကိုင္း 4 ခ်ပ္လင္ဗန္းထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

GN-18 ကိုင္း 18 ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 (ကိုင္း 24ထြန္ခံု)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 ကိုင္း (လိေမၼာ္) 18 ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ေရႊကၽြဲ 28

ပဲ့ေထာင္အထိုင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : KKK(ယိုးဒယား)
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : G-200 , A-85

ပဲ့ေထာင္ခ်ိန္းထိုင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : KKK(ယိုးဒယား)
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : G-300 , A-100S

Sep, 28, 2018

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC-ZS-1115

ယာမာဘီရွီျမက္ရိတ္စက္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB-2/ST , YB-4/ST

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၆/၈ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-180

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၀ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-300

ဂ်င္းေဒါင္းဓါတ္ဆီမီးစက္-၈၀၀ ကီလိုဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-1000

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : HCT-600

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : T-300

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : 16 A(4 း 1)

သေဘာၤဦးဂီယာေဘာက္(စ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : သေဘာၤဦး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : D-300A

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-5A

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-7.5

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-10

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-15

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-20

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-30

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-50

ေရႊထြန္းေထာ္လာဂ်ီ မွန္ေထာင္

 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JP-124

ေရႊထြန္းေထာ္လာဂ်ီ-အလယ္ထိုင္

 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JP-123

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-3A

Sep, 26, 2018

ဒိုင္ဝွါဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဒိုင္ဝွါ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DW-ZS1115
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၅ ေကာင္

ဒိုင္ဝွါဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၂ ေကာင္(ေရလည္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဒိုင္ဝွါ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DW-ZS1110NL
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၂ ေကာင္

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC- L35
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃၅ ေကာင္

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္(ေရလည္ေရွ႔မီး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC ZS1115 NL
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၅ ေကာင္

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၂ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC S-1110
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၂ ေကာင္

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၁၀၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 13900

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၅၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 4000

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၅၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 3800D

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 3000

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၂၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 2900D

×