• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Sep, 28, 2018

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC-ZS-1115

Sep, 26, 2018

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC- L35
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃၅ ေကာင္

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္(ေရလည္ေရွ႔မီး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC ZS1115 NL
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၅ ေကာင္

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၂ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : AMEC S-1110
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၂ ေကာင္

×