• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Oct, 01, 2018

9.5ဟာလာ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

DF 2065(2.5လက္မ ႏွစ္လံုးထိုး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Full Star
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DF-2065

DF 3090(3.5လက္မ သံုးလံုးထိုး)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : Full Star
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DF-3090

ဂြန္ေဒါင္း(18ကိုင္း)စီဖန္းသံုးခ်ပ္ထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ယိုးဒယားကုိင္း(ေရႊဆင္) 2 ခ်ပ္ထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 3 ခ်ပ္ထယ္(လိေမၼာ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ေရႊကၽြဲ 18 ကိုင္း 4 ခ်ပ္လင္ဗန္းထယ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

GN-18 ကိုင္း 18 ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 (ကိုင္း 24ထြန္ခံု)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ဟိန္ဖန္း 18 ကိုင္း (လိေမၼာ္) 18 ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း

ထြန္ခံု

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ေရႊကၽြဲ 28

ပဲ့ေထာင္အထိုင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : KKK(ယိုးဒယား)
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : G-200 , A-85

ပဲ့ေထာင္ခ်ိန္းထိုင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : KKK(ယိုးဒယား)
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : G-300 , A-100S

Sep, 28, 2018

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-5A

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-7.5

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-10

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-15

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-20

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-30

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : STC-50

ေရႊထြန္းဒိုင္နမို

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : ST-3A

×