• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Oct, 01, 2018

ယာမာဘီရွီဒီဇယ္မီးစက္(၅ ကီလိုဝပ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DG-6 LN

ယာမာဘီရွီဒီဇယ္မီးစက္-REMOTE(၅ ကီလိုဝပ္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : DG-6 LN

Sep, 28, 2018

ယာမာဘီရွီျမက္ရိတ္စက္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB-2/ST , YB-4/ST

Sep, 26, 2018

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၁၀၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 13900

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၅၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 4000

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၅၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 3800D

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 3000

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္-၂၂၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 2900D

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္/ ၁၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 1800

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္/ ၁၀၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 1500

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီမီးစက္ / ၈၀၀ ဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 1000

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္(၁၃ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 390
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁၃ ေကာင္

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္(၆.၅ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB 200
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၆.၅ ေကာင္

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီေရတင္ပန္႔(၂လက္မ)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YB WP 20 XL

×