• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Jan, 02, 2019

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၃ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 112 M4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၂ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 100 L4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၁.၅ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 90L-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁.၅ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၁ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 80B-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁ ေကာင္

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၀.၅ ေကာင္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : YC 80S-4
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၀.၅ ေကာင္

Oct, 01, 2018

ေရစုပ္ပန္႔(5မူးပန္႔)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : 1 DK 14

ေရစုပ္ပန္႔(5မူးပန္႔)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : IDB-35

×