• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
 • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

Oct, 02, 2018

Burma-2KWမီးတဲြ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JF-168

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္ သမန္းေလွ

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-175

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္ တစ္ဘီးေမာင္း(စံု)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD - 180

Oct, 01, 2018

GB 4 GL 150ရိတ္စက္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : GB-4 , GL-150

Sep, 28, 2018

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၆/၈ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-180

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၀ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-300

ဂ်င္းေဒါင္းဓါတ္ဆီမီးစက္-၈၀၀ ကီလိုဝပ္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-1000

Sep, 26, 2018

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၇၂ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 4102
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၇၂ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၄၈ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 2L-50
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၄၈ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၅/၆ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD-175
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၅ / ၆ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၁၀/၁၂ ေကာင္(ေရလည္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 190 NL
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁၀/၁၂ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၅ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 1115
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၅ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၈ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 1125 (old)
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၂၈ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၀ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 1130K
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃၀ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၃ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 1133
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃၃ ေကာင္

ဂ်င္းေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၃၈ ေကာင္

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD 1138
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၃၈ ေကာင္

Sep, 25, 2018

ဂ်င္ေဒါင္းဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၁၄ေကာင္(ေရလည္)

 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ဂ်င္ေဒါင္း
 • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : JD K -14
 • ျမင္းေကာင္ေရအား : ၁၄ေကာင္

×