• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ေအအမ္အီးစီဒီဇယ္အင္ဂ်င္-၂၂ ေကာင္

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေအအမ္အီးစီ
  • Model : AMEC S-1110
  • HP : ၂၂ ေကာင္
×