• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ေရႊထြန္းေထာ္လာဂ်ီ-အလယ္ထိုင္

  • Model : JP-123

TL 6'8" /7'6"/8' 3' 3"/8' 4'
ေအဇယ္တန္း ရိုးရိုး/12"/14"
(9)ျပားေလး / (11)ျပားေလး
750 - 16တာယာ (China/Yangon/Thailand)
ေျခနင္းတို/အရွည္(ရိုးရိုး/ပိုး)
Hydraulic TL (ေျပာင္းတစ္လံုး/နွစ္လံုး)
9'ေနာက္ယက္ TL
ေခါင္းတဲြ အလယ္ထိုင္(P/C)
ေခါင္းတဲြ ေဘးထိုင္(P/C)
600×14တာယာ(China/Yangon/Thailand)

×