• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ေရစုပ္ပန္႔(5မူးပန္႔)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရစုပ္ပန္႔
  • Model : 1 DK 14
×