• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၂ ေကာင္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
  • Model : YC 100 L4
  • HP : ၂ ေကာင္
×