• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၀.၅ ေကာင္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : တိုက္ဂါး
  • Model : YC 80S-4
  • HP : ၀.၅ ေကာင္
×