• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ယာမာဘီရွီဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္(၆.၅ ေကာင္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
  • Model : YB 200
  • HP : ၆.၅ ေကာင္
×