• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ယာမာဘီရွီဒီဇယ္မီးစက္(၅ ကီလိုဝပ္)

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ယာမာဘီရွီ
  • Model : DG-6 LN
×