• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
  • Model : 1GL-135
Model 1 GN 135
ဓါးအေရအတြက္(L) 15
ဓါးအေရအတြက္(R) 15
ဓါးသြားပံုစံ L ႏွင့္ C ၾကားဆိုဒ္
အေလးခ်ိန္(kg) 305kg
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 60″×29″×32.5″
ဓါးဖရိန္ၾကားအကြားအေ၀း 9″
အၾကံျပဳလိုေသာထြန္စက္ 40HP
×