• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
    ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ေရႊထြန္း
  • Model : 1GN-180H
Model 1 GN 180  H
ဓါးအေရအတြက္(L) 21
ဓါးအေရအတြက္(R) 21
ဓါးသြားပံုစံ L ႏွင့္ C ၾကားဆိုဒ္
အေလးခ်ိန္(kg) 415kg
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 79″×32″×31.5″
ဓါးဖရိန္ၾကားအကြားအေ၀း 9″
အၾကံျပဳလိုေသာထြန္စက္ 55HP
×