• အမွတ္(၅)၊ ၃လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
  • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ၈:၃၀(မနက္) - ၅:၀၀(ညေန)

ထြန္ခံု

  • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ : ထယ္
  • Model : 1GN-200H
Model 1 GN 200 H
ဓါးအေရအတြက္(L) 24
ဓါးအေရအတြက္(R) 24
ဓါးသြားပံုစံ L ႏွင့္ C ၾကားဆိုဒ္
အေလးခ်ိန္(kg) 420kg
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ 83″×35″×28.5″
ဓါးဖရိန္ၾကားအကြားအေ၀း 10″
အၾကံျပဳလိုေသာထြန္စက္ 70HP
×